Prinsip Asas Grafik

Memahami elemen dan prinsip grafik bagi menghasilkan reka bentuk grafik yang baik.

Reka Bentuk Pengajaran.

Perbincangan tentang konsep, amalan, teori dan model reka bentuk pengajaran berdasarkan tokoh-tokoh terkenal.

Bahan Audio Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran.

Kesan bunyi audio dan keseragaman elemen-elemen bunyi mampu memukau pelajar. Ikuti bagaimana ianya dihasilkan.

Media Pengajaran

Apakah media pengajaran? Bagaimana media boleh meningkatkan keberkesanan proses Pengajaran dan Pembelajaran? Bagaimana media boleh diklasifikasikan? Apakah fungsi media pengajaran?

Kawal Penggunaan Komputer Anak-anak Anda Dengan Cara Mudah

Panduan menggunakan aplikasi Windows untuk menentukan tahap keselamatan akses komputer.

02 September 2012

Model Gaya Pembelajaran VAK

Gaya VAK mengandungi tiga aspek , iaitu  gaya pembelajaran Visual , Auditori  dan  Kinestetik.

  Gaya Pembelajaran  Visual
  1. Murid belajar lebih baik dengan melihat sesuatu teks berbentuk perkataan / ayat  dalam buku , papan hitam atau paparan komputer. 
  2. Mereka lebih mengingati dan memahami arahan dan penerangan menerusi pembacaan ayat atau teks berkenaan.

Teori Kecerdasan Pelbagai (Howard Gardner)

1.      Konsep
Teori Kecerdasan Pelbagai adalah berdasarkan pada pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan pada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya yang tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka.

Teori Gaya Pembelajaran untuk EDU3105

Penyediaan dan perancangan reka bentuk pengajaran terutama yang berasaskan kepada Model ASSURE memerlukan pertimbangan dari aspek gaya pembelajaran murid-mnurid. Penentuan objektif, pemilihan kaedah dan media serta aktiviti yang bakal dirancang perlu mempertimbangkan gaya pembelajaran. Terdapat pelbagai teori yang dikemukakakan berkaitan gaya pembelajaran seperti  
  1. Model Dunn &Dunn 
  2. Kolb Learning Styles Inventory 
  3. Honey & Mumford: Learning Styles Questionnaire 
  4. Hermaan: Whole Brain Learning Style Preference
  5. Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardne
  6. Model Gaya Pembelajaran VAK 
Untuk kursus  Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, pelajar-pelajar disarankan menggunakan Teori Kecerdasan Pelbagai untuk perancangan reka bentuk pengajaran. Walaubagaimanapun, gaya pembelajaran yang lain boleh dipertimbangkan.