Rekabentuk Pengajaran

Posted by

3.1    Pengenalan kepada Reka Bentuk Pengajaran (RP)
3.2    Model-model reka bentuk pengajaran
3.3    Model  ASSURE dan ADDIE sebagai  panduan model pemilihan media dalam   pengajaran
3.4    Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran

Hasil Pembelajaran
a.  Menghuraikan konsep reka bentuk pengajaran;
b.  Mengenalpasti pelbagai model reka bentuk pengajaran mengikut klasifikasi oleh Gustafson.
c. Menganalisis model dan mengaplikasikan model ASSURE atau model ADDIE dalam pemilihanmedia pengajaran.
d.  Menyenaraikan kepentingan reka bentuk pengajaranPengenalan kepada Reka bentuk Pengajaran (RP)
 •  Apakah yang dimaksudkan dengan Reka Bentuk Pengajaran?
 • Kenapa bidang ini harus difahami oleh guru sebagai salah satu aspek perancangan dalam pengajaran?
Mengikut Smith & Ragan, 1999, p.2,  Reka Bentuk Pengajaran ialah proses memindah dan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran ke dalam satu bentuk perancangan untuk bahan serta aktiviti pengajaran.

“Designing instruction is the process of translating principles of learning and instruction into plans for instructional materials and activities.”

Dick dan Reiser (1989) mendefinasikan  RP sebagai satu proses yang sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.

Manakala  Richey, (1986)      menganggap RP sebagai satu bidang ilmu sains yang mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran

Yusuf Hashim, (1997), menggunakan istilah Reka Bentuk Instruksional dalam membincangkan ruanglingkup yang berkaitan dengan perkara yang sama.
 Pemilihan media pengajaran mempunyai hubungan yang rapat dalam proses merancang sesuatu topik atau aktiviti pengajaran untuk menentukan keberkesanannya (Ismail Md. Zain, 2002).  Dick & Reiser (1985) memperjelaskan konsep ini  dan mencadangkan satu model reka bentuk pengajaran. 

Seseorang guru harus mengetahuan aspek reka bentuk pengajaran kerana tanpa perancangan yang lengkap dan sistematik, seseorang guru tidak dapat mencapai keberkesanan dalam pengajaran terutamanya dalam proses pemilihan dan pengaplikasian media pengajaran. Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran seperti yang disenaraikan di atas, tetapi keseluruhannya mengandungi beberapa aspek asas  merangkumi:

a.        analisis keperluan pelajar;
b.        menentukan matlamat dan objektif;
c.        memilih dan membina media pengajaran
d.        mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian;
e.        mencuba sistem pengajaran; dan
f.         menilai keseluruhan sistem.


Model-model reka bentuk pengajaran
Beberapa model  yang menyentuh aspek pemilihan media dalam pengajaran ialah Model ASSURE (Heinich & rakan-rakan (1996), Model Anderson (1976), Branson, dan rakan-rakan, (1979), Gropper (1976), Kemp (1980), Romiszowski (1974), Tosti & Ball (1969) dan Model PIE (Newby T.  & rakan-rakan 2000).

Model ASSURE dan ADDIE sebagai  panduan model pemilihan media dalam   pengajaran
Huraikan komponen-komponen yang terdapat pada Model ASSURE dan ADDIE
Sejauhmana model ini dapat membantu guru menggunakan media dalam bilik darjah.

  Model ASSURE dan ADDIE  ialah model reka bentuk pengajaran yang sesuai untuk digunakan dalam situasi pengajaran di bilik darjah yang memerlukan penggunaan media. Kedua-dua model ini merupakan akronim bagi menghurai prosedur dalam memilih  dan menggunakan media pengajaran tersebut.

  Model ASSURE mengandungi 6

  Model ASSURE mengandungi enam langkah: analisis ciri pelajar, nyatakan objektif, pilih media dan bahan, gunakan media dan bahan, libatkan pelajar, nilai dan semak semula media dan bahan.
   1.   Analisis ciri pelajar.
         a)   Mengenal pasti ciri-ciri umum seperti jantina, umur, bakat, gaya pembelajaran, kelas dan taraf sosioekonomi,

         b)     Mengenal pasti ciri-ciri peringkat masuk (specific entry characteristics) dan pengetahuan yang sedia ada yang berkaitan dengan tajuk dan kandungan pelajaran seperti pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar.  

  2.    Nyatakan objektif-objektif  pembelajaran secara khusus.

         a)    Objektif mungkin diambil dari sukatan pelajaran, panduan kurikulum atau buku teks.

  b)    Penentuan objektif adalah berdasarkan kepada peringkat prestasi yang ingin dicapai, keadaan pembelajaran dan kriteria atau darjah pencapaian yang dihajati.

  c)    Pilih media dan bahan.
  Bahan media dipilih berdasarkan kepada tingkat kebolehan pelajar dan matlamat atau objektif pembelajaran yang ingin dicapai.

   4.   Gunakan alat/bahan pengajaran.

         a)    Sediakan media dan bahan yang akan digunakan dan masa pembelajaran yang diperlukan. Contoh: Pribiu (Preview) video sebelum mengajar.

         b)    Kemudian sediakan media dan bahan-bahan, alat-alat serta kemudahan-kemudahan yang diperlukan.

         c)     Sediakan tempat belajar seperti kelas, makmal atau pusat sumber dan lain-lain kemudahan dan keperluan untuk belajar.

         d)    Sediakan pelajar. Contoh, sediakan set induksi atau nyata­kan tujuan dan objektif pembelajaran.

         e)    Sedia pengalaman pembelajaran. Bagaimana anda menyampaikan media? Sebagai penyampai utama atau bertindak sebagai pemudah cara atau pengurus pembelajaran?

   5.   Libatkan pelajar.
         Untuk mempastikan bahawa proses pembelajaran itu berlaku, pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti mem­buat latihan, perbincangan, latih tubi, kuiz, projek dan sebagai­nya. Kegiatan pengukuhan (reinforcement activities) seperti pengukuhan serta?merta diberi selepas pelajar memberi tindak  balas yang betul (Skinner, 1954).

   6.   Nilai dan semak semula bahan.
         Setelah selesai pengajaran, penilaian tentang kekuatan dan keberkesanan bahan media itu secara menyeluruh harus dijalankan. Dalam penilaian itu soalan berikut harus difikirkan:

  a.       Adakah objektif-objektif pembelajaran tercapai?
  b.       Adakah alat/bahan media yang digunakan membantu proses pengajaran-pembelajaran? Adakah kesemua pelajar menggunakan alat/bahan media dengan cara yang betul?
  c.       Adakah suasana pembelajaran selesa?
  d.       Adakah peluang-peluang pemerhatian individu diberi?

  Model ADDIE mengandungi 5 langkah iaitu:
  A – Analyse (Analisis)
  ·          Mengenalpasti  pelajar dan ciri-cirinya.
  ·          Mengenalpasti hasilan pembelajaran
  ·          Kekangan yang wujud dalam proses pembelajaran
  ·          Pelbagai pilihan strategi pengajaran
  D – Design (Reka bentuk)
  ·          Medokumentasikan aspek teknikal dalam penggunaan media
  ·          Menaplikasikan strategi pengajaran mengikut domain yang tertentu  (cognitive, affective, and psychomotor).

  D – Develop (Bina)
  Pada fasa ini pereka bentuk pengajaran dan pembina (developer) akan mengumpul isi pengajaran. Papan cerita akan ditulis dan aspek grafik akan dilakar. Aspek teknikal akan diujilari dan pengubahsuaian akan dibuat.

  I – Implement (Laksana)
  Dalam melaksanakannya latihan akan dijalankan untuk mempastikan hasilan kerja dalam dilaksanakan dengan baik.

  E – Evaluate  (Nilai)
  Penilian dilaksanakan secafa formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilaksanakan pada setiap peringkat dalam proses ADDIE. Penilaian sumatif dilaksanakan mengikut kriteria tertentu juga melalui maklum balas daripada pelajar untuk diubahsuai


  Peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran
  ·         Apakah tujuan reka bentuk pengajaran?
  ·         Bagaimana reka bentuk pengajaran membantu proses P&P?
  ·         Apakah peranan dan kepentingan rekabentuk pengajaran dalam merancang sesuatu proses P&P? 

  Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan bagi membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan serta digemari oleh para pelajar. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar, sekaligus membina disiplin yang positif. Ini kerana pengajar dapat melaksanakan pengajaran dengan lancar dan menarik serta tidak membazir masa dan sistematik.

  Dalam proses pemilihan bahan pula sesuatu model reka bentuk pengajaran itu mampu membimbing dan membantu guru untuk membuat pilihan, menghasilkan serta menggunakan media tersebut secara lebih tepat berlandaskan kriteria yang dinyatakan seperti  bersesuaian dengan ciri-ciri pelajar, memenuhi objektif pengajaran serta melalui proses penilian bahan agar penggunaannya nanti lebih mantap, berkesan dan mendapat respons yang positif daripada pelajar. 


  Blog, Updated at: 2:04 AM

  0 comments:

  Post a Comment