Teori Gaya Pembelajaran untuk EDU3105

Posted by

Penyediaan dan perancangan reka bentuk pengajaran terutama yang berasaskan kepada Model ASSURE memerlukan pertimbangan dari aspek gaya pembelajaran murid-mnurid. Penentuan objektif, pemilihan kaedah dan media serta aktiviti yang bakal dirancang perlu mempertimbangkan gaya pembelajaran. Terdapat pelbagai teori yang dikemukakakan berkaitan gaya pembelajaran seperti  
  1. Model Dunn &Dunn 
  2. Kolb Learning Styles Inventory 
  3. Honey & Mumford: Learning Styles Questionnaire 
  4. Hermaan: Whole Brain Learning Style Preference
  5. Teori Kecerdasan Pelbagai Howard Gardne
  6. Model Gaya Pembelajaran VAK 
Untuk kursus  Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, pelajar-pelajar disarankan menggunakan Teori Kecerdasan Pelbagai untuk perancangan reka bentuk pengajaran. Walaubagaimanapun, gaya pembelajaran yang lain boleh dipertimbangkan.


Blog, Updated at: 5:17 PM

0 comments:

Post a Comment